Algemene Voorwaarden

1. Definities

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2. Bedrijf/Bedrijven: een natuurlijke – of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van haar bedrijf of beroep.
3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijf of beroep.
4. Contract: de schriftelijke vastlegging door Jiftach van de inhoud van de Overeenkomst.
5. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Jiftach of de Klant.
6. De Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in welke contractuele relatie dan ook met Jiftach staat.
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Gebruiker en de Klant tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
9. Jiftach: gevestigd en kantoorhoudende te Nijkerk. De Zagerij 1 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60086041 met BTW-nummer NL28ABNA0551512083 Jiftach is te bereiken via: [email protected].

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Jiftach en de Klant.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Totstandkoming, duur en wijzigingen
1. Alle door Jiftach uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden.
2. Jiftach heeft altijd het recht de aanbieding of offerte tot kort na de aanvaarding ervan te herroepen.
3. Een Overeenkomst tussen Jiftach en de Klant komt pas tot stand wanneer Jiftach dit schriftelijk heeft bevestigd dan wel wanneer Jiftach met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
4. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door de Klantslechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van Jiftach.
5. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Jiftach worden overschreden. In dat geval heeft de Klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting.
6. De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum die in de Overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nimmer als fatale termijn.
2. De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Jiftach, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door Jiftach ook binnen deze termijn uitblijft.
3. De Klant staat er voor in dat de door of namens hem aan Jiftach verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De Klant dient zorg te dragen voor tijdelijke aanlevering van gegevens. Indien Jiftach gegevens nodig heeft van de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Jiftach ter beschikking heeft gesteld.
4. Jiftach heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
5. Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Jiftach in euro’s, exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten.
2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door Jiftach worden doorberekend aan de Klant als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

4. Betaling en opeisbaarheid

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling direct per bank in euro’s te geschieden.
2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Klant vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Jiftach verschuldigd. Voor Bedrijven bedraagt de rente 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
3. Bedrijven zijn aansprakelijk voor alle werkelijke door Jiftach gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Klant, met een minimum van € 50,00.
4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Klant verplicht op verzoek van Jiftach een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Klant niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Jiftach heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Klant te verhalen.
5. Het recht van de Klant om zijn vorderingen op Jiftach te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Jiftach uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.

5. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Jiftach naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Klant aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jiftach geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Jiftach niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt ondermeer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Jiftach of van Derden waarvan Jiftach op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Jiftach.
3. Jiftach heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Jiftach zijn verbintenis had moeten nakomen.

6. Ontbinding en opschorting

1. Jiftach behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien de Klant niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Jiftach nakomt.
2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Jiftach gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Klant, de Klant in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Klant surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of de Klant haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
3. Voor zover de Klant een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Jiftach toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende opdrachten.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Jiftach conform de vorige leden, dient de Klant het resterende deel van de hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van Jiftach aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

7. Herroepingsrecht

1. Dit artikel is alleen van toepassing op Consumenten.
2. Bij de aankoop van zaken heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de zaak (bedenktijd). Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan Jiftach bekend gemaakte vertegenwoordiger.
3. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Jiftach verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5. Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht en een bedrag betaald heeft dat direct verband houdt met dit Herroepingsrecht, zal Jiftach dit bedrag binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,terugbetalen.

8. Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Jiftach de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde zaken, de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,(proef)modellen, programmatuur enz.
2. De Klant garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Jiftach materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.
3. De Klant garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door de Klant (of derden namens de Klant) aan Jiftach verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. De Klant vrijwaart Jiftach voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. De Klant is gehouden tot vergoeding van alle schade die Jiftach door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is de Klant gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Jiftach met betrekking tot dergelijke aanspraken.

9. Retentierecht

1. Wanneer Jiftach goederen van de Klant onder zich heeft, is Jiftach gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Jiftach op dat moment op de Klant heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Jiftach is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Klant als bij Derden. Tevens is Jiftach niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Jiftach in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
2. Indien Jiftach wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende opdracht te boven gaan.
4. In geval van aansprakelijkheid is Jiftach uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jiftach aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Jiftach toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
5. Jiftach is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Jiftach of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
7. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Jiftach daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
8. De Klant zal Jiftach vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Jiftach daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Klant. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen van Jiftach.

11.Klachten en termijnen

1. De Klant is verplicht direct na ontvangst de zaken te controleren op mogelijke gebreken. Indien de Klant een gebrek ontdekt is hij verplicht dat binnen een termijn van 14 kalenderdagen te melden aan Jiftach. Indien een gebrek na de laatstgenoemde 14-dagentermijn aan het licht komt en de Klant het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, dient de Klant binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek dit te melden aan Jiftach.
2. Indien de Klant niet binnen de termijn als bedoeld in het vorige lid aan Jiftach kenbaar maakt dat er sprake is van een gebrek, verliest hij alle rechten die daar betrekking op hebben, zoals (maar niet uitsluitend) nakoming, schadevergoeding, opschorting en ontbinding.

12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jiftach partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Jiftach en de Klant. Het staat echter Jiftach vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Jiftach en de Klant ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
3. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.